DE thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành

Đề thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành môn hóa học 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây  (65.24 KB, 2 trang )

TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM
THỰC HÀNH VÒNG TRƯỜNG, NĂM HỌC 2016 - 2017
MÔN: HÓA HỌC (THỰC HÀNH)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thời gian làm bài: 60 phút (Không kể thời gian phát đề)
Ngày thi: 27 tháng 9 năm 2016
Đề gồm có 01 trang

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ:
Câu 1: (15 phút  6 điểm)

a) Từ dụng cụ và hóa chất có sẵn, hãy điều chế axit photphoric từ photpho đỏ và nước.
b) Pha chế 50g dung dịch muối ăn 40%.
Câu 2: (15 phút  6 điểm)
Từ hóa chất và dụng cụ có sẵn hãy chứng minh muối NaHCO3 có chứa khí cacbon đioxit.
Câu 3: (30 phút  8 điểm)
a) Chỉ dùng quỳ tím hãy nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch không màu
sau: BaCl2, H2SO4, NaCl, Na2SO4, Na2CO3.
b) Tại sao ta có thể dùng phèn chua để xử lí nước đục thành nước trong.

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG THCS THẠNH LỢI

KỲ THI TUYỂN CHỌN HỌC SINH GIỎI THÍ NGHIỆM
THỰC HÀNH VÒNG TRƯỜNG, NĂM HỌC 2016 - 2017


MÔN: HÓA HỌC (THỰC HÀNH)

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM THỰC HÀNH
Câu 1 (6,0 điểm)
a. (4,0 điểm)
Hóa chất
Thao tác
Kết quả
Tường trình
b. (2,0 điểm)
Hóa chất
Thao tác
Kết quả
Tường trình

Câu 2 (6,0 điểm)
Hoá chất
Thao tác

Nội dung

Điểm

Chọn đúng hoá chất để tiến hành thí nghiệm: P đỏ,
H2O
- Khéo léo, nung chính xác, cho kết quả đúng.
Sản phẩm của quá trình điều chế làm quỳ tím hóa
xanh.
Nêu đúng hiện tượng và viết đúng PTHH.


0,5 x 2= 1,0

20g NaCl, 30g nước
Khéo léo, biết tính toán và pha chế chuẩn xác
50g dung dịch NaCl 40%
Tính toán đúng và nêu đúng cách tiến hành pha chế

0,25 x 2= 0,5
0, 5
0,5
0,5

Nội dung
Chọn đúng hoá chất để tiến hành thí nghiệm:
NaHCO3, CaO, H2O
- Khéo léo, nung chính xác, cho kết quả đúng
- Biết pha chế dung dich nước vôi trong từ CaO

0, 5
1,0
1,5

Điểm
0,5x3=1,5
1,0
1,0


Kết quả
Tường trình


Câu 3 (8,0 điểm)
a. (7,0 điểm)
Hoá chất
Thao tác
Kết quả

Tường trình

Sản phẩm của quá trình nhiệt phân làm đục nước
vôi trong
Nêu đúng hiện tượng và viết đúng PTHH

Nội dung
Chọn đúng hoá chất để tiến hành thí nghiệm
- Khéo léo, nêu đúng cách làm hoặc đúng sơ đồ
Ống 1: dung dịch H2SO4
Ống 2: dung dịch NaCl
Ống 3: dung dịch BaCl2
Ống 4: dung dịch Na2SO4
Ống 5: dung dịch Na2CO3
Nêu đúng cách làm hoạc sơ đồ, kết quả đúng, viết đúng
PTHH.
Lấy mỗi chất 1 ít đem thử.
Cho quỳ tím vào các mẫu thử:
- Dung dịch làm quỳ tím hóa đỏ, KL là H2SO4
- Bốn ống nghiệm không làm quỳ tím đổi màu là BaCl2,
Na2SO4, NaCl, Na2CO3
Cho dd H2SO4 vừa tìm được vào 4 lọ không đổi màu trên:
- Lọ có kết tủa trắng là BaCl2

H2SO4 + BaCl2  BaSO4  + 2HCl
- Lọ có bọt khí là Na2CO3
H2SO4 + Na2CO3  Na2SO4 + CO2 + H2O
Cho dd H2SO4 vừa tìm được vào 2 lọ còn lại Na2SO4,NaCl
- Lọ có kết tủa trắng là Na2SO4
Na2SO4 + BaCl2  BaSO4  + 2NaCl
- Lọ không có hiện tượng là NaCl.

1,0
1,5

Điểm
0,5
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

1,0

b. (1,0 điểm)
Vì phèn chua là phèn của muối nhôm khi ta khuấy vào
nước thì sẽ tạo ra kết tủa Al(OH)3. Kết tủa sẽ kéo theo
những chất rắn hòa tan trong nước chìm xuống đáy làm
cho nước đục trở nên trong.

1,0
Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết DE thi học sinh giỏi thí nghiệm thực hành