để định dạng đoạn văn bản, ta thực hiện như thế nào

BÀI 17: ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN BẢN

1. Định dạng đoạn văn bản

- Định dạng đoạn văn bản là làm thay đổi các tính chất sau đây của đoạn văn bản:

 • ­ Kiểu căn lề
 • ­ Vị trí của cả đoạn văn so với toàn trang văn bản.
 • ­ Khoảng cách lề của dòng đầu tiên.
 • ­ Khoảng cách đến đoạn văn trên hoặc dưới.
 • ­ Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn văn.

2. Sử dụng các nút lệnh để định dạng đoạn văn

- Để định dạng đoạn văn bản, ta thực hiện như sau:

 1. Chọn đoạn văn bản cần định dạng.
 2. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng, trong đó:
 • Căn lề:
 • Căn thẳng lề trái: ­Nhấn nút Align Left

hoặc tổ hợp phím CTRL + L.

 • Căn thẳng lề phải: Nhấn nút Align Right

hoặc tổ hợp phím CTRL + R.

 • ­Căn giữa: Nhấn nút Center

hoặc tổ hợp phím CTRL + E.

 • ­Căn thẳng 2 lề: Nhấn nút Justify

hoặc tổ hợp phím CTRL + J.

 • Thay đổi lề cả đoạn:
 • Tăng mức thụt lề trái: Nháy chọn nút lệnh

hoặc tổ hợp phím CTRL + M.

 • Giảm mức thụt lề trái: Nháy chọn nút lệnh

hoặc tổ hợp phím CTRL + SHIFT + M.

 • Khoảng cách dòng trong đoạn văn:
 • Để chọn các tỉ lệ khoảng cách thích hợp: Nháy chuột vào mũi tên bên phải của nút lệnh Line Spacing


2. Sử dụng hộp thoại Paragraph

- Để định dạng đoạn văn bản, ta thực hiện như sau:

 1. Chọn đoạn văn bản cần định dạng.
 2. Chọn Format  Paragraph và cài đặt các tùy chọn để định dạng. Trong đó:
 • Alignment: Chọn kiểu căn lề:
 • Left: Căn thẳng lề trái.
 • Right: Căn thẳng lề phải.
 • Center: Căn giữa.
 • Justify: Căn thẳng hai lề.
 • Indentation: Cài đặt lề
 • Left: Khoảng cách đến lề trái.
 • Right: Khoảng cách đến lề phải.
 • Special: Chọn kiểu thụt lề.
 • First line: thụt lề dòng đầu tiên.
 • Hanging: thụt lề các dòng trong đoạn trừ dòng đầu tiên.
 • Spacing: Cài đặt khoảng cách
 • Before: Khoảng cách từ dòng đầu tiên của đoạn đến dòng cuối cùng của đoạn phía trước.
 • After: Khoảng cách từ dòng cuối cùng của đoạn đến dòng đầu tiên của đoạn phía sau.
 • Line spacing: Khoảng cách giữa các dòng trong đoạn:
 • Multiple: khoảng cách nhiều dòng
 • Exactly: khoảng cách chính xác
 • At least: khoảng cách ít nhất
 • Double (Ctrl+2): khoảng cách dòng đôi
 • 1.5 line (Ctrl+5): khoảng cách 1.5 dòng
 • Single (Ctrl+1): khoảng cách dòng đơn