Để đánh số trang quyển sách dày 199 trang người ta phải dùng tất cả bao nhiêu lượt chữ số

Để đánh số trang quyển sách dày 199 trang , ngừi ta phải dùng tất cả bao nhiêu chử số ? Ai nhanh mình tick nha .

Từ trang 1 -> 9 có :(9-1):1+1=9 (c/s)

Từ trang 10->99 có: [(99-10):1+1]x2=180 (c/s)

Từ trang 100-> 199 có: [(199-100):1+1]x3=300 (c/s)

Vậyđểđánh số trang sách dày 199 trang, cần số c/s là: 300+180+9=489 (c/s)

Đ/s:...

Từ 1 đến 9: có9 chữ số

Từ 10 đến 99 chữ số: ( 99 - 10 ) + 1 = 90 x 2 = 180 ( chữ số )

Từ 100 đến 199 chữ số: ( 199 - 100 ) + 1 = 100 x 3= 300 ( chữ số )

Vậy để đánh số trang một quyển sách dày, người ta phải dùng số chữ số là:

9 + 180 + 300 = 489 ( chữ số )

Đáp số: 489 chữ số

từ trang 1---9 = có 9 số

từ trang 10 --- 99 có [ (99 - 10 ) : 1+ 1 ] x 2 = 180 chữ số

từ trang 100 --> 199 có [ ( 199 - 100 ) : 1 + 1 ] x 3 = 300 chữ số

Để đánh số trang quyển sách dày 199 trang , ngừi ta phải dùng tất cả sốchử số là : 300 + 180 + 9 = 489 chữ số

sô chữ số từ 1 đến 9 là:

(9-1):1+1=9 chữ số

số chữ số từ 10 đến 99 là:

(99-10):1+1 x2=180 chữ số

số chứ số từ 100 đến 199 là:

(199-100):1+1 x3=300 chữ số

vậy số chữ số từ 1 đến 100 là:

9+180+300=489(chữ số)

489 CHỮ SỐ

Để đánh số trang quyển sách dày 199 trang người ta phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số ?

Được cập nhật 12 tháng 7 2019 lúc 10:29

từ 1đến 9 cần 9 chữ số

từ 10đến 99 cần : ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 x 2 = 180 chữ số

từ 100đến 199 cần : ( 199 - 100 ) : 1 + 1 = 100 x 3 = 300 chữ số

Vậyđểđánh 1 cuốn sách dày 199 trang cần số chữ số là :

9 + 180 + 300 = 489 chữ số

đáp số : 489 chữ số

Từ trang 1 đến trang 9 cần:

1x9=9(chữ số)

Từ trang 10đến trang 99 cần:

(99-10+1)x2=180(chữ số)

Từ trang 100 đến trang 199 cần:

(199-100+1)x3=300(chữ số)

Quyển sách cần:

9+180+300=489(chữ số)

Đáp số: 489 chữ số

Từ trang 1 đến trang 9 cần:

1x9=9(chữ số)

Từ trang 10đến trang 99 cần:

(99-10+1)x2=180(chữ số)

Từ trang 100 đến trang 199 cần:

(199-100+1)x3=300(chữ số)

Quyển sách cần:

9+180+300=489(chữ số)

Đáp số: 489 chữ số

Các bạn giúp mình với :

a) Một quyển sách có 99 trang . Hỏi để đánh số trang của quyển sách đó người ta phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số ?

b) Một quyển truyện dày 52 trang . Hỏi người ta phải dùng tất cả bao nhiêu chữsố để đánh số trang của quyển truyện đó ?

Được cập nhật 26 tháng 7 lúc 21:06

a, Từ 1 đến 9 mất số chữ số để đánh là:

\(\left[\left(9-1\right):1+1\right]\cdot1=9\)(chữ số)

Từ 10 đến 99 mất số chữ số để đánh là:

\(\)\(\left[\left(99-10\right):1+1\right]\cdot2=180\)(chữ số)

Từ 1 đến 9cần số chữ số là:

\(\left[\left(9-1\right):1+1\right]\cdot1=9\)(chữ số)

Từ 10 đến 52 cần số chữ số là:

\(\left[\left(52-10\right):1+1\right]\cdot2=86\)(chữ số)

Rồi bạn tính tổng cả 2 phần là ra nhé!