Để đánh số trang một cuốn sách dày 100 trang người ta đã dùng tất cả bao nhiêu chữ số

để đánh số trang của một cuốn sách dày 100 trang thì cần bao nhiêu chữ số

200 chữ số

Giair ra giúp mình

Số trang có 1 chữ số : ( 1 -> 9 )( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 ( trang )Số trang có 2 chữ số : ( 10 -> 99 )( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang )Số trang có 3 chữ số 100 :1( trang)

Số chữ số để đánh số trang là :( 9 . 1 ) + ( 90 . 2 ) + ( 1.3 ) = 192 ( chữ số )ĐS : 192 chữ số

Từ 1 - 9 có 9 số có 1 chữ số vậy có:

9 x 1 = 9 ( chữ số)

Từ 10 đến 99 có 90 số có 2 chữ số vậy có:

90 x 2 = 180 ( chữ số)

100 là 1 số có 3 chữ số

Vậy có tất cả số trang là:

9 + 180 + 3 = 192 ( chữ số )

Đáp số 192 chữ số

tk mk nha ^.^

Đ/S: 192 chữ số

a) Cần tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số trang của cuốn sách dày 512 trang?

b)Để đánh số trang của một cuốn sách, người ta dùng hết 864 chữ số. Hỏi cuốn sách trên dày bao nhiêu trang?

Được cập nhật 20 tháng 12 2017 lúc 12:18

a/ 1428

b/ 324

Để đánh dấu một cuốn sách dày 100 trang thì cần bao nhiêu chữ số?

Được cập nhật 15 tháng 9 2020 lúc 20:29

ta có : từ 1 đến 9 có số chữ số là: (9-1):1+1=9(chữ số)                                        Từ 10 đến 99 có số số hạng là:(99-10):1+1=90(số hạng)                                       Từ 10 đến 99 có số chữ số là: 90x2=180(chữ số).                                            Và 100 có 3 chữ số nên số chữ số trang sách cần đánh số là: 9+180+ 3= 192( chữ số).              Nhớ chọn câu trả lời đúng cho mình nhé

TỪ 1 ĐẾN 9 CÓ 9 SỐ , GỒM 9 CHỮ SỐ

TỪ10 ĐẾN 99 CÓ 99 - 10 + 1 =90 SỐ

VẬY CÓ 2 X 90 = 180 CHỮ SỐ

SỐ 100 CÓ 3 CHỮ SỐ .CẦN SỐ CHỮ SỐ LÀ ;

9 + 180 + 3 = 192 chữ số

Từ 1 đến 9 có: 9-1+1=9 (số); 9.1=9(chữ số)

Từ 10 đến 99 có: 99-10+1=90 (số); 90.2=180(chữ số)

Số 100 có 3 chữ số

Vậy tổng cộng cần: 9+180+3=192(chữ số)