Để đánh số trang của một quyển sách gồm 256 trang ta phải dùng bao nhiêu chữ số

để đánh số trang 1 cuốn sách dầy 256 trang . hỏi cần bao nhiêu chữ số, chữ số thứ 257 thuộc trang nào là số mấy

Ta coi số hạng đó là x:

Ta có:

(x - 1 ) : 1 + 1 = 257

(x - 1 ) : 1    =257 - 1

(x - 1 ) : 1    =256

x - 1       =256

x          = 256 + 1

x          = 257

để đánh số trang một quyển sách cần dùng 2016 lượt chữ số Hỏi cuốn sách đó có mấy trang chữ số thứ hai trong là chữ số nào thuộc trang bao nhiêu

Được cập nhật 28 tháng 7 2017 lúc 23:55

Từ 1 -> 9 có 9 trang được đáng bởi chữ số 1

Từ 10 -> 99 ( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 trang được đáng bởi 2 chữ số

Từ 100 -> 999 ( 999 - 100 ) :1 +1 = 900 trang được đánh bởi 3 chữ số

Chữ số cần dùng để đánh quyển sách 2016 trang là

9 x 1 + 90 x 2 + 900 x 3 + 2017 x 4 = 6957 ( chữ số )

Đáp số : 6957 chữ số

Để đánh một cuốn sách ta cần 3033 lượt chữ số. Hỏi:

a/ Cuốn sách có bao nhiêu trang ?

b/ Chữ số thứ 2016 là chữ số mấy và thuộc trang nào ?

Được cập nhật 11 tháng 8 2016 lúc 14:41

ĐỂ ĐÁNH SỐ TRANG 1 QUYỂN SÁCH NGƯỜI TA CẦN 1992 CHỮ SỐ .HỎI CUỐN SÁNH DÀY BAO NHIÊU TRANG VÀ CHỮ SỐ THỨ 1000 Ở TRANG NÀO VÀ LÀ CHỮ SỐ MẤY ?

Được cập nhật 15 tháng 1 2018 lúc 0:07

còn tùy

ĐỂ ĐÁNH SỐ TRANG 1 QUYỂN SÁCH NGƯỜI TA CẦN 1992 CHỮ SỐ .HỎI CUỐN SÁNH DÀY BAO NHIÊU TRANG VÀ CHỮ SỐ THỨ 1000 Ở TRANG NÀO VÀ LÀ CHỮ SỐ MẤY ?

Được cập nhật 9 tháng 9 2020 lúc 20:48

Ta có: vì từ 1 đến 99 cầm 189 chữ số =>

còn số chữ số có 3 chữ số là:

1992-189= 1803 ( chữ số )

Số trang có 3 chữ số là:

1803:3= 601 ( trang )

Vậy quyển sách có số trang là:

601+ 99= 700 ( trang )

Đ/S: 700 trang.

có 701 trang

chữ số 1000 ở trang 371 và chữ số 3

giai cau b sao ngan the

để đánh số trang một cuốn sách phải dùng 441 chữ số .hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang,chữ số thứ 438 thuộc trang nào và là chữ số nào

Từ trang 1 đến trang 9 có : (9 - 1) : 1 + 1 = 9 trang

=> Cần đánh9 x 1 = 9 chữ số

Từ trang 10 đến trang 99 có : (99 - 10) : 1 + 1 = 90 trang

=> Cần đánh 90 x 2 = 180 chữ số

=> Số trang có 3 chữ số là (441 - 180 - 9) : 3 = 84 trang

=> Cuốn sách đó có 9 + 90 + 84 = 183 trang

mik cần chữ số thứ 438 thuộc trang nào và là chữ số nào nữa mà

1) Tìm x: 9+12 + 15 +......+ 18 + 3.x = 15750

2) Một quyển sách dày 120 trang . Hỏi phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số để đánh số trang sách đó ?

3) Để đánh số trang sách của một cuốn sách , cần dùng tất cả 2013 chữ số . Hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang ? Chữ số thứ 1000 ơ trang nào và là chữsốnào ?

Ta có :

Từ 1\(\rightarrow\)9 có 9 số có 1 chữ số .

Vậy từ trang 1\(\rightarrow\)trang 9 có số chữ số là : \(1\times9=9\)( chữ số )

Từ 10\(\rightarrow\)99 có 90 số có 2 chữ số

Vậy từ trang 10\(\rightarrow\)trang 99 có số chữ số là :\(90\times2=180\)( chữ số )

Từ 100\(\rightarrow\)120 có 21 số có 3 chữ số .

Vậy từ trang 100\(\rightarrow\)trang120 có số chữ số là : \(21\times3=63\)

Vậy từ trang 1\(\rightarrow\)trang 120 thì cần số chữ số là :\(9+180+63=252\)( chữ số )

Quyển sách đó cần 252 chữ số để đánh số trang sách

Bn lamthiếu 2 bài rồi nguyễn thị bích ngọc ơi

Để đánh số trang cuốn sách cần dùng đến 1995 chữ số.Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang chữ số thứ 1000 ở trang nào là chữ số nào?

Được cập nhật 17 tháng 9 2020 lúc 8:01

từ trang 1 ---> trang 9 có 9 chữ số

từ trang 10 ---> trang 99 có : 99 - 10 + 1 = 90 trang, có 2 x 90 = 180 ( chữ số )

chữ số còn lại là của các trang có 3 chữ số : 1995 - ( 9 + 180 ) = 1806 ( chữ số )

số trang có 3 chữ số là : 1806 : 3 = 602 ( trang )

số trang quyển sách đó là : 9 + 90 + 602 = 701 ( trang )

Có tất cả 701 trang

701 trang

để đánh số trang sách của 1 cuốn sách người ta phải dung1992 chữ số.Hỏi cuốn sách đó dày bao nhiêu trang?chữ số thứ 1000nằm ở trang nàovà là chữsố mấy

Được cập nhật 23 tháng 9 2017 lúc 23:57

Cuốn sách đó dày 700trang

Chữ số thứ 1000 nằm ở trang 370 và là chữ số 0

Để đánh số trang 1 cuốn sách,người ta viết dãy số tự nhiên bắt đầu từ 1 và phải dùng tất cả 1998 chữ số .A)hỏi cuốn sách đó có bao nhiêu trang. B) chữ số thứ 1010 là chữ số nào? .C)nếu cuốn sách đó dày 135 trang thì cần dùng bao nhiêu chữ số?

Được cập nhật 30 tháng 8 2017 lúc 1:01

a)Từ trang 1 đến trang 9 phải dùng 9 chữ số

Từ trang 10 đến trang 99 phải dùng (99-10)+1=90 số có 2 chữsố= 180 chữsố

Vì còn các trang gồm các số có 3 chữsố

Còn lại: 1998 - (180 +9 ) = 1809 chữ sốlà đánh dấu các trang có 3 chữsố

Có: 1809:3=603 số có 3 chữsố

Vậy:

Cuốn sánh đó có : 603 + 99 =702 ( vì từ trang 1->99 có 99 trang )

b) Chữ số đứng thứ 1010 là 1010

sao ko vào roblox thế . hẹn rồi