Để đánh số trang của một quyển sách gồm 200 trang ta phải dùng bao nhiêu chữ số

Hỏi để đánh số trang của 1 cuốn sách có 200 trang thì phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số?

Từ trang 1 đến trang 9 ta có 9 số nên cần 9 chữ số

Từ trang 10 đến trang 99 ta có 90 trang, số chữ số của 1 trang là 2 nên ta cần: 90x2=180 chữ số

Từ trang 100 đến trang 200 ta có 101 trang, số chữ số của 1 trang là 3 nên ta cần: 101x3=303 chữ số

Vậy tổng cộng ta cần: 9+180+303=492 chữ số

Từ 1 đến 9 cần: (9-1)/1+1=9(chữ số)

Từ 10 đến 99 cần: (99-10)/1+1*2=180(chữ số)

từ 100 đến 200 cần: (200-100)/1+1*3=303(chữ số)

vậy để đánh số trang của một quyển sách dày 200 trang thì cần:

303+180+9=492(chữ số)

bài này mà cũng bảo là toán lớp 4

cai khu +cai mong=cai roi

tao cung lam the k di

Võ Trung Thành làm đúng

các bạn giúp minh bài này nha:Cho hai phân số 7/9 va 5/11. Hãy tìm phân số a/b sao cho đem mỗi phân số đã cho trừ đi phân số a/b thì được hai phân số mới có tỉ số là 5.

Một mảnh vườn HCN có chiều dài bằng 2 lần chiều rộng . Nếu tăng chiều rộng thêm 2m và giảm chiều dài 2m thì diện tích mảnh vườn tăng thêm 12m vuông . Tính diện tích lúc đầu của mảnh vườn đó .

492 chu so

Ta phải dùng 492

Hỏi để đánh số trang của 1 cuốn sách có 200 trang thì phải dùng tất cả bao nhiêu chữ số?

Được cập nhật 25 tháng 12 2016 lúc 22:51

492 chữ số

Các trang có 1 chữ số thì cần 9 x 1 = 9 ( chu so )

Có 90 số có 2 chữ số

Số chữ số để đánh 90 trang này là 90 x 2 = 180 ( chu so )

Từ 100 đến 200 có 101 số có 3 chữ số

Số chữ số để đánh 101 số này là 3 x 101 = 303 ( chu so )

Vậy để danh một quyển sách 200 trang cần 303 + 180 + 9 = 492 ( chu so )

Đáp số 492 chữ số

Số các số có 1 chữ số là: 9 - 1 + 1 = 9 (số) (vì số 0 không được tính)

Vì số có 1 chữ số chỉ có 1 chữ số nênsố chữ số dùng cho số có 1 chữ số là: 9 x 1 = 9 (chữ số)

Số các số có 2 chữ số là: 99 - 10 + 1 = 90 (số)

Vì số có 2chữ sốcó 2chữ số nênsố chữ số dùngcho số có 2chữ số là: 90 x 2 = 180 (chữ số)

Số các số có 3chữ số từ 100 đến 200 là: 200 - 100 + 1 = 101 (số)

Vì số có 3chữ sốcó 3 chữ số nênsố chữ số dùngcho số có 3chữ số là: 101 x 3 = 303 (chữ số)

Số chữ số cần dùng để đánh dấu số trang sách đó là: 9 + 180 + 303 = 492 (chữ số)

Đáp số: 492 chữ số

Hỏi để đánh số trang của 1 cuốn sách có 200 trang thì phải dùng tấtcả bao nhiêu chữ số ?

Từ 1->9 có 9 số có 1 chữ số » có 9*1= 9( chữ số)

Từ 10->99có 90số có 2 chữ số » 90*2=180(chữ số)

Từ 100->200 có 101 số có 3chữ số» 101*3= 303( chữ số)

vậy từ 1-> 200 có : 9+180+303=492 chữ số

Ko chắc đâu thử tính lại xem

Từ 1 -9 có 9 số mỗi số có 1 chữ số vậy có 9 chữ số

Từ 10 -99 có 90 số mỗi số có 2 chữ số vạy có 180 chữ số

Từ 100 - 200 có 101 số mỗi số có 3 chữ số vậy có 303 chữ số

Vậy để đánh số trang của cuốn sach 200 trang thi phải dùng số chữ số là: 9+180+303=492(chữ số)