Để đánh số trang của một quyển sách gồm 150 trang ta phải dùng bao nhiêu chữ số

Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang, ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

Từ 1-9 có 9 số

Từ 10-90 có:(99-10):1+1=90số

Từ 100-150 có:(150-100):1+1=51 số

Cần dùng số chữ số là:

9x1+90x2+51x3=242(chữ số)

Đáp số 242 chữ số

MK NHANH NHẤT(NHÌN THỜI GIAN LÀ BIẾT)!!!!!!!!!!!!

NHỚ ĐẤY PHẢI K CHO MK!!!!!

Từ 1 đến 9 có 9 chữ số.Từ 10 đến 99 có 2 x 90 = 180 (chữ số)

Số trang có 3 chữ số :150 - 99 = 51 (trang)

Số chữ số cảu các trang có 3 chữ số là: 3 x 151 = 153 ( số )

Để đánh 1 cuốn sách dày 150 trang,ta cần dùng : 180 + 9 + 153 = 342 (Chữ số )

Đs :.......

XIN LỖI,342 NHA!

Ai thấy mình đúng điểm danh.

Số trang có 1 chữ số là( 9 - 1 ) : 1 + 1 = 9 ( trang )Số trang có 2 chữ số là( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang )Số trang có 3 chữ số là( 150 - 100 ) : 1 + 1 = 51 ( trang )Số chữ số để đánh số trang là :( 9 . 1 ) + ( 90 . 2 ) + ( 51 . 3 ) = 342 ( chữ số )Đáp số :342 chữ số

Để đánh số trang từ 1 đến 9 cần :

\(\left(9-1+1\right)\times1=9\) (trang)

Để đánh số trang từ 10 đến 99 cần :

\(\left(99-1+1\right)\times2=180\)(trang)

Để đánh dấu số trang từ 100 đến 150 cần :

\(\left(150-100+1\right)\times3=153\)( trang )

Vậy cần dùng :

\(9+180+153=342\)(số)

Đáp số : ....

153+180+9=342

​​Giải

Số trang sách có một chữ số là:

(9-1):1+1=9 ( trang sách )

Số trang sách có hai chữ số là:

(99-10):1+1=90 ( trang sách )

Số trang sách có ba chữ số là:

(150-100):1+1=51 ( trang sách )

Để đánh số trang của cuốn sách đó người ta cần dùng số chữ số là:

9 . 1 + 90 . 2 + 51 . 3 = 342 ( chữ số )

Đáp số:324 chữ số

242 cs

Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang ta cần dùng bao nhiêu chữ số ?

Được cập nhật 23 tháng 7 2019 lúc 12:01

Từ 1 đến 9 có 9 chữ số. Từ10đến99 có2 x 90 = 180 (số)

Số trang có 3 chữ số là :

150 - 99 = 51 (trang)

Từ đó số chữ số của các trang có ba chữ số là :

3 x 51 =153 ( trang )

Vậy để đánh trang quyển sách dày 150 trang thì cần số chữ số là :

9 +180 + 153 = 342 ( chữ số )

Đáp số : 342 chữ số

đánh từ trang 1 đến trang 9 cần9 chữ số

đánh từ trang 10 đến trang 99 cần 90x2=180 chữ số

đánh từ trang 100 đến trang 150 cần 51x3 =153 chữ số

vậy để đánh dấu cuốn sách dày 150 trang cần

9+180+153 = 342 (chữ số)

đáp số : 342 chữ số

342 chữ số

Để đánh số trang một cuốn sách dày 150 trang ta cần dùng bao nhiêu chữ số?

Được cập nhật 25 tháng 2 lúc 20:09

Từ số trang 1 đến 9 cần:

( 9  1): 1 + 1 = 9 ( số )

Từ số trang 10 đến 99 có:

( 99 -10 ): 1 +1 = 90 ( trang )

Vì từ 10 đến 80 số nào cũng có 2 chữ số nên từ 10 đến 99 cần:

90.2 = 180 ( số )

Từ số trang 100 đến 150 có:

( 150 -100 ): 1 +1 = 51 ( trang )

Vì từ 100 đến 150 số nào cũng có 3 chữ số nên từ 100 đến 150 cần:

51.2=102 ( số )

Vậy đánh dấu 1 quyển sách có 150 trang mà bắt đầu từ số 1 cần:

9+180+102=291 ( số )

Đáp số: 291 số

300 chữ số