Để đánh số trang của một cuốn sách trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số

khi đánh số trang của một cuốn sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang?

Được cập nhật 11 tháng 2 2020 lúc 14:29

Từ trang 1 đến trang 9 có số trang là:( 9 - 1 ) :1 + 1 = 9 ( trang )Từ trang 10 đến trang 99 có số trang là:( 99 - 10 ) : 1 + 1 = 90 ( trang )Để trung bình mổi trang của quyển sách được dùng 2chữ số để đánh thì số trang có 3chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số là 9.Quyển sách có số trang là:99+ 9 = 108 ( trang )

hinh nhu la 108 trang

Từ trang 1 đến trang 9 có số trang là: ( 9 - 1) : 1+1=9(trang)

Từ trang 10 đến trang 99 có số trang là: (99 - 10) : 1+1=99(trang)

Để trung bình mỗi trang của quyển sách được dùng 2 chữ số để đánh thì số trang có 3 chữ số phải bằng số trang có 1 chữ số là 9.

Quyển sách có số trang là :

99 + 9 = 108 ( trang)

Đáp số : 108 trang

tớ nghĩ 108 quá chuẩn

108 trang là đúng

tu trang 1 den trang 9 thi co 9 tang.

tu trang 10 den trang 99 thi co 90 trang

de trung binh moi trang cua quyen sach duoc dung 2 chu sode danh thi so trang co 3 chu so phai bang so trang co 1 chu so la 9 .

quyen sach do co so trang la:99+9=108 [trang]

dap so :108 trang

108 trang

đáp án là 108

đáp án là 108

đáp án là 108

108 trang

dễ quá 108

mình cũng nghĩ là 108 trang

108 trang la dung

108 là đúng

eeeeeeeeeeeeeee

dung 108

108 đúng

108 trang nhé . Tớ thi violympic rùi mà

bạn A đánh số trang một quyển sách bằng các số tự nhiên từ 1 đến 108. Bạn A phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?

108 trang day chuan 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000%

= 108 trang nha

ai tk mình mình tk lại cho

khi đánh số trang của một cuốn sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang?

- Để đánh số trang từ trang 1 đến trang 9, người ta dùng hết 9 chữ số. Vậy còn thiếu số chữ số so với yêu cầu là: (9 x 3) - 9 = 18(chữ số)

-Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang, mỗi trang phải dùng đến 2 chữ số. Vậy từ trang 10 đến trang 99 người ta phải dùng hết số chữ số là: 90 x 2 = 180 (chữ số). Vậy còn thiếu số chữ số so với yêu cầu là: (90 x 3) - 180 = 90(chữ số).

-Từ trang 100 đến trang 999, mỗi trang đều phải dùng đến 3 chữ số để đánh số trang nên so với yêu cầu thì không thiếu chữ số nào.

- Vậy từ trang 1 đến trang 999, số chữ số còn thiếu so với yêu cầu của bài toán là:

18 + 90 = 108 (chữ số)

108 trang nhé bạn

Tham khảo câu hỏi cách giải trong câu hỏi tương tự nha .

Tick tớ đc chứ .

từ trang 1 đến trang 9 có số trang là:[9-1]:1+1=9trang

từ trang một đến trang 99 có số trang là: [99-10]:1+1=90 trang

để trung bình mỗi trang được dùng 2 chữ số để đánh thì số trang có 3 chữ số phải bằng 9

quyển******

99+9=108trang

khi đánh số trang của một cuốn sách, người ta thấy trung bình mỗi trang phải dùng 2 chữ số. hỏi quyển sách đó dày bao nhiêu trang?

Được cập nhật 26 tháng 12 2016 lúc 22:28

Từ 1 đến 9 là có 1 chữ số.(Thiếu 9 chữ số nữa)

Từ 10 đến 99 là có 2 chữ số.(Đủ)

Vậy cuốn sách đó phải trên 100.Mà 100 lại là số có 3 chữ số.(Thừa mỗi số 1 chữ số)

Chúng ta sẽ lấy chữ số thữa bù vào chỗ thiếu.Vậy chúng ta cần bù thêm 9 chữ số nữa tương ứng với 9 số nữa.

Cuốn sách đó có số trang là:99+9=108(trang)

Đáp số:108 trang.

108 trang