Đặt một điện tích q trong điện trường đều E lực điện F tác dụng lên điện tích q có chiều

Đặt điện tích q vào trong một điện trường đều có véctơ cường độ điện trường $\overrightarrow E $. Dưới tác dụng của lực ?

Đặt điện tích q vào trong một điện trường đều có véctơ cường độ điện trường \(\overrightarrow E \). Dưới tác dụng của lực điện trường điện tích q sẽ di chuyển

A.  cùng chiều \(\overrightarrow E \) nếu q < 0.

B.  ngược chiều \(\overrightarrow E \) nếu q > 0.

C.  cùng chiều \(\overrightarrow E \) nếu q > 0.

D.  vuông góc với đường sức.

Đáp án   C