2 phút đọc

Danh sách học sinh mẫu

Mẫu danh sách lưu học sinh đang học là gì? Mẫu bản danh sách gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.Mẫu bản danh sách lưu
Danh sách học sinh mẫu

Mẫu danh sách lưu học sinh đang học là gì? Mẫu bản danh sách gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Mẫu bản danh sách lưu học sinh đang học

1. Định nghĩa mẫu danh sách lưu học sinh đang học là gì?

Mẫu danh sách lưu học sinh đang học là mẫu bản danh sách được lập ra để lên danh sách về lưu học sinh đang học. Mẫu nêu rõ danh sách học sinh, thông tin học sinh...

2. Mẫu danh sách lưu học sinh đang học

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN 1
TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC/
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO2
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

DANH SÁCH LƯU HỌC SINH ĐANG HỌC NĂM 20....(*)

(Kèm theo Báo cáo số/BC-... ngày ... tháng ... năm 20.....)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Chỗ ở hiện nay

Quốc tịch

Trình độ đào tạo 3

Ngành học

Nhóm ngành

Năm bắt đầu khóa học

Năm kết thúc khóa học (dự kiến)

Nguồn kinh phí 4

Ghi chú

Nam

Nữ

Tổng số: ..... người.

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ GIÁO DỤC/
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(*) Báo cáo toàn bộ danh sách lưu học sinh nước ngoài đang học tập tại cơ sở giáo dục (tại thời điểm báo cáo). Lập biểu trên Microsoft Excel, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12 trên cùng 1 file gồm các biểu khác nhau và gửi file báo cáo vào mục Báo cáo trên hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử quản lý lưu học sinh tại địa chỉ http://lhsnn.vied.vn.

1 Tên cơ quan chủ quản.

2 Tên cơ sở giáo dục/Sở Giáo dục và Đào tạo.

3 Ghi rõ: tiến sĩ (TS), thạc sĩ (ThS), đại học (ĐH), cao đẳng sư phạm (CĐSP), trung cấp sư phạm (TCSP), trung học phổ thông (THPT), trung học cơ sở (THCS), tiểu học (TH), dự bị tiếng Việt (DBTV), thực tập (TT), khác.

4 Ghi rõ nguồn kinh phí: Hiệp định (HĐ), ngoài Hiệp định (NHĐ).

Mẫu danh sách lưu học sinh đang học

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Video liên quan