Đại lượng đặc trưng của điện trường

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

A. khả năng thực hiện công.

B.tốc độ biến thiên của điện trường.

C.Khả năng tác dụng lực

D.năng lượng.

Đáp án C

+ Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực