Đại lượng đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực

  • Câu hỏi:

Để đặc trưng cho điện trường về phương diện tác dụng lực người ta dùng. YOMEDIA

  • A. đường sức điện trường
  • B. lực điện trường
  • C. năng lượng điện trường
  • D. vec tơcưởng độ điện trường

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: D Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE