Đặc điểm nào sau đây không đúng với ngành giao thông vận tải hàng không

Đặc điểm nào sau đâykhông đúng với ngành đường hàng không?

A. Có tốc độ vận chuyển nhanh nhất trong các loại hình giao thông

B. Đảm nhận chủ yếu những mối giao lưu quốc tế

C. Có trọng tải người và hàng hoá lớn

D. Có cước phí vận chuyển đắt nhất trong các phương tiện giao thông

Đáp án là C

Đặc điểm của ngành đường hàng không là có tốc độ vận chuyển nhanh nhất trong các loại hình giao thông và đảm nhận chủ yếu việc giao thông trên các tuyến đường xa, những mối giao lưu quốc tế. Đồng thời ngành đường hàng không cũng có cước phí vận chuyển đắt nhất trong các phương tiện giao thông