Đặc điểm của điện trường xoáy

Nêu các đặc điểm của đường sức của một điện trường tĩnh điện và so sánh với đường sức của điện trường xoáy.

Đường sức của điện trường tĩnh:

+ Các đường sức là những đường có hướng.

+ Đường sức là các đường cong không khép kín, đi ra từ điện tích dương và kết thúc ở điện tích âm.

+ Các đường sức không cắt nhau.

+ Nơi nào cường độ điện trở lớn hơn thì các đường sức điện ở đó vẽ dày hơn, nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì đường sức điện ở đó vẽ thưa hơn.

+ Điện trường tĩnh do điện tích đứng yên sinh ra.

Đường sức của điện trường xoáy:

+ Các đường sức là những đường có hướng.

+ Đường sức là các đường cong khép kín, không có điểm dầu và điểm cuối.

+ Các đường sức không cắt nhau.

+ Nơi nào cường độ điện trường lớn hơn thì các đường sức điện ở đó vẽ dày hơn, nơi nào cường độ điện trường nhỏ hơn thì đường sức điện ở đó vẽ thưa hơn.

+ Điện trường xoáy do từ trường biến thiên sinh ra.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Đặc điểm của điện trường xoáy