Cường độ điện trường tại trung điểm C của AB

Cường độ điện trường của một điện tích điểm tại A bằng 36V/m, tại B bằng 9V/m. Hỏi cường độ điện trường tại trung điểm C và AB bằng bao nhiêu, biết hai điểm A, B nằm trên cùng một đường sức?

A. 16 V/m.

B. 25 V/m.

C. 30 V/m.

D. 12 V/m.

Chọn A.