Cường độ điện trường là đại lượng vật lý đặc trưng cho

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

A.  khả năng thực hiện công.

B.  tốc độ biến thiên của điện trường.

C.  mặt tác dụng lực

D.  năng lượng.

Đáp án   C

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cường độ điện trường là đại lượng vật lý đặc trưng cho