Cường độ điện trường độ điện tích q gây ra tại điểm A

Cường độ điện trường do điện tích +Q gây ra tại điểm A cách nó một khoảng r có độ lớn là E. Nếu thay bằng điện tích -2Q và giảm khoảng cách đến A còn một nửa thì cường độ điện trường tại A có độ lớn là:

A.8E

B.4E

C.0,25E

D.E

Đáp án cần chọn là: A