Công thức tính gia tốc trọng trường của con lắc đơn

Trong thí nghiệm với con lắc đơn để xác định gia tốc trọng trường, người ta tính g theo công thức $g = \frac{{4{\pi ^2}}?

Trong thí nghiệm với con lắc đơn để xác định gia tốc trọng trường, người ta tính g theo công thức \(g = \dfrac{{4{\pi ^2}}}{{{a^2}}}(m/{s^2})\). Trong đó đại lượng a là

A.  hệ số góc của đường biểu diễn T = F(\(\sqrt l\)).

B.  gia tốc của vật nặng.

C.  hệ số góc của đường biểu diễn T2 = F(l).

D.  khoảng cách của vật nặng đến mặt sàn.

Đáp án   A

Công thức tính gia tốc trọng trường của con lắc đơn
Công thức tính gia tốc trọng trường của con lắc đơn
lê thị tú
T theo căn l chính là T bình theo l mà
Công thức tính gia tốc trọng trường của con lắc đơn
lê thị tú
D chứ

Xem thêm  bình luận (2/4)          Viết bình luận

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Công thức tính gia tốc trọng trường của con lắc đơn