công thức nào sau đây đúng để tính cường độ điện trường của một điện tích điểm q?

  • Câu hỏi:

Công thức nào sau đây đúng để tính cường độ điện trường của một điện tích điểm Q? YOMEDIA

  • A. \(E = \frac{{k\left| Q \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)
  • B.

\(E = \frac{{k\left| Q \right|}}{{\varepsilon r}}\)

  • C. \(E = \frac{{k\left| {{Q^2}} \right|}}{{\varepsilon r}}\)
  • D. \(E = \frac{{k\left| {{Q^2}} \right|}}{{\varepsilon {r^2}}}\)

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: A Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE