1 phút đọc

Công thức đúng của định luật Faraday

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết Đâu là công thức của định luật Faraday
Công thức đúng của định luật Faraday

Câu hỏi và hướng dẫn giải Nhận biết

Đâu là công thức của định luật Faraday
        A.                 \(m = \frac{{AIt}}{{nF}}\)                   B.                 \(m = \frac{{At}}{{nF}}\)                   C.                 \(n = \frac{{AIt}}{{mF}}\)                   D.                 \(m = \frac{{FIt}}{{nA}}\)

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

* Định luật Faraday

\(m = \frac{{AIt}}{{nF}}\)

Trong đó:

+ m: khối lượng chất giải phóng ở điện cực (gam)

+ A: khối lượng mol của chất thu được ở điện cực

+ n: số electron trao đổi ở điện cực

+ I: cường độ dòng điện (A)

+ t: thời gian điện phân (s)

+ F: hằng số Faraday là điện tích của 1 mol electron hay điện lượng cần thiết để 1 mol electron chuyển dời trong mạch ở catot hoặc ở anot (F = 1,602.10-19.6,022.1023 96500 C.mol-1)

Đáp án A

Video liên quan