Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích ngược chiều một đường sức từ

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2μC ngược chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là

A. 2000 J.

B.  2000 J.

C. 2 mJ.

D.  2 mJ.

Chọn đáp án C