Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích C từ A đến B là 4mJ UAB

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2 μC từ A đến B là 4 mJ. Tính UAB.

A. 2 V.

B. 2000 V.

C.  8 V.

D.  2000 V.

Đáp án: D

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích C từ A đến B là 4mJ UAB