Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích C

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2μC ngược chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1 m là

A. 2000 J.

B.  2000 J.

C. 2 mJ.

D.  2 mJ.

Đáp án: C

A = qEd = (- 2.10-6).1000.(-1) = 2.10-3J = 2 mJ

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích C