Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 4uc

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích  (4 10^-6 C ) dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều  (1000V/m ) trên quãng đường dài  (1m ) là:


Câu 65478 Vận dụng

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích \(4\mu C\) dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều \(1000V/m\) trên quãng đường dài \(1m\) là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Áp dụng công thức xác định công của lực điện: \({A_\;} = \;qEd\)

...