công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2 μc từ a đến b là 4 mj. uab =

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2 μC từ A đến B là 4 mJ. UAB bằng

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2 μC từ A đến B là 4 mJ. UAB bằng

A.  2 V.

B.  2000 V.

C.   8 V.

D.   2000 V.

Đáp án   D \(A_{AB} = q.U_{AB} \Rightarrow U_{AB} = \dfrac{A_{AB}}{q} = \dfrac{4.10^{-3}}{-2.10^{-6}} = -2000 V\)