Cố gắng hoàn thiện bản thân tiếng Anh

Vietnamese

hoàn thiện bản thân

  English

  improve ourselves

  Last Update:                                                            2015-03-26                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  hoàn thiện bản thân mình]

  English

  perfecting itself

  Last Update:                                                            2013-11-13                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  cần phải hoàn thiện bản thân

  English

  desire to improve yourself

  Last Update:                                                            2020-12-05                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  hoàn thiện

  English

  finishing

  Last Update:                                                            2015-02-01                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Anonymous                                                                                    

  Vietnamese

  hoàn thiện cạnh

  English

  enhance edges

  Last Update:                                                            2016-12-14                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  cẦn hoÀn thiỆn

  English

  need improving

  Last Update:                                                            2015-01-22                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  hoàn thiện nó.

  English

  finish it.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  tôi cần đọc nhiều hơn, hoàn thiện bản thân.

  English

  i need to read more, improve myself.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  nó chưa hoàn thiện.

  English

  it's not finished.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  anh đang hoàn thiện.

  English

  you're improving.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  nó ko hoàn thiện.

  English

  it's not perfect.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  bản thân

  English

  individual

  Last Update:                                                            2015-01-22                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 2                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  tôi không hoàn thiện

  English

  i'm not perfect.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  ... bản thân.

  English

  - narcissistic.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  tất cả đã hoàn thiện.

  English

  all finished.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  hắn ta rất hoàn thiện.

  English

  he's perfect.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  hoàn thiện phần thiết yếu

  English

  substantial completion

  Last Update:                                                            2019-06-28                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  yêu bản thân.

  English

  love yourself.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  nhưng chưa đủ hoàn thiện.

  English

  but not well enough.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com                                                                                    

  Vietnamese

  bản thân tôi.

  English

  myself.

  Last Update:                                                            2016-10-27                                                        
                                                                                                                             Usage Frequency:                                                                 1                                                                
                                                                 Quality:                                                                                                                                                                    
  Reference: Translated.com