Có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 68

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 68?

Hãy cho biết từ số 32 đến số 86 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?

Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 32 nhưng nhỏ hơn 68?

Được cập nhật 24 tháng 3 lúc 22:45

58 số

55 số

37 số

lik đi bạn

a,59 số

b,55 số

c,53 số

có bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 68

58

55

35

a] 59

b] 55
c] 53

hình như là 59 đó bạn

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 58?

Hãy cho biết từ số 35 đến số 86 có tất cả bao nhiêu số tự nhiên?

Có số số hạng nhỏ hơn 58 là :

( 58 - 1 ) : 1 + 1 = 58 ( số )

Từ 35 đến 86 có số số hạng là :

( 86 - 35 ) : 1 + 1 = 52 ( số )

Đ/S :58 số

52 số

Có : ( 57 - 10 ) : 1 + 1 = 48 số

Có : ( 86 - 35 ) : 1 + 1 = 52 số

Có số số hạng nhỏ hơn 58 là :

( 58 - 1 ) : 1 + 1 = 58 ( số )

Từ 35 đến 86 có số số hạng là :

( 86 - 35 ) : 1 + 1 = 52 ( số )

Đ/S :58 số

52 số

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 68?

phạm xuân quền

số số tự nhiên nhỏ hơn 68 la : (68-10)+1=59 (số)