Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số sao cho tổng các chữ số bằng 11

Có bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số mà tổng các chữ số trong mỗi số là 3?

A. 15

B. 36

C. 19

D. 21

Chọn A.

TH1: 5 chữ số đó có một chữ số 3 và bốn chữ số 0 có 1 số là 30000

TH2: 5 chữ số đó có một chữ số 1 và một chữ số 2 còn lại là số 0 có: 8số.

TH3: 5 chữ số đó có ba chữ số 1 và hai chữ số 0 có (số 1 đứng đầu 2 chữ số 1 còn lại và 2 chữ số 0 đứng ở vị trí sau): 6số.

Vậy có tổng cộng 1+8+6=15số.

Video liên quan