Có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 27

có tất cả bao nhiêu số có 2 chữ số lớn hơn 46

Số lớnnhất có 2 chứ số là 99

Số liền sau 46 là 47

Có số số hạng có 2 chữ số lớn hơn 46 là

(99 - 47) : 1 + 1 = 53(số)

theo mình53

ta có dãy số : 47;48;49;....;99

có tất cả các số có 2 chữ số lớn hơn 46 là :

(99 - 47) : 1 + 1 = 53 (số)

ĐS : 53 số

Các số lớn hơn 46 bắt đầu từ số 47

vì các số cầntìm mà lớn hơn 46 là số có 2 chữ số

số lớn nhất có 2 chữ số là 99

suy ra số số hạng cần tìm từ 47 đến 99

Từ 47 đến 99 có tất cả số số hạng là:

(99-47):1+1 = 53 ( só hạng)

Vậy có tất cả 53 số hạng có 2 chữ số lớn hơn 46

Số có 2 chữ số nhỏ nhất thỏa mãn : 47

Số có 2 chữ số lớn nhất thỏa mãn : 99

Số số có hai chữ số thỏa mãn :

( 99 - 47 ) : 1+ 1 = 53 số

đ/s : 53 số

Các số lớn hơn 46 là : 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99.

Vậy có tất cả 53 số có 2 chữ số lớn hơn 46 .

53

dễ!!!

53 số nha quỳnh anh

53 số nha

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU NHA

CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU SỐ THẬP PHÂN CÓ HÀNG PHẦN THẬP PHÂN LÀ SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ NHỎ HƠN 18 LỚN HƠN 21

CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU SỐ THẬP PHÂN CÓ HÀNG PHẦN THẬP PHÂN LÀ SỐ CÓ 2 CHỮ SỐ NHỎ HƠN 98

LỚN HƠN 100

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số lớn hơn 868 ?

Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số nhỏ hơn 215 ?

Được cập nhật 20 tháng 11 2020 lúc 20:24

131 số lớn hơn 868

115 số bé hơn 215

Bạn ơi bạn nói chạ hiểu chi đâu giải thích đi

Người ta hỏi có bao nhiêu số cơ mà