Có bao nhiêu số có hai chữ số bé hơn 50

có bao nhiêu số tựnhiêncó hai chữ số nhỏ hơn 52

Được cập nhật 23 tháng 8 2020 lúc 19:47

số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ nhất là:10

Ta có : ( 52 - 10 ) :1 + 1 = 43

Vaycó 43số tựnhiêncó hai chữ số nhỏ hơn 52

số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ nhất là:10

Ta có : ( 52 - 10 ) :1 + 1 = 43

Vaycó 43số tựnhiêncó hai chữ số nhỏ hơn 52

Số tự nhiênbé nhất bé hơn 52 là : 0

Số tự nhiên lớn nhất bé hơn 52 là : 51

có số số là :

(52 - 0) : 1 + 1 = 52 ( số )

Đ/S : 52 số

có 42 số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 52

Số đầu là:10

Số cuối là:51

Số các số hạng là:

(51-10):1+1=41(số hạng)

Đs:...........

Có số số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 52 là :

(52-10):1+1=43(số )

đáp số : 43

k mk nha bạn

Có tất cả là:

51-0+1=52 (số)

Đáp số:52 số.

(52-10):1+1=43(so)

-c-h-o-m-i-n-h-n-h-e

42 số đó bạn.k mình mình k lại cho

số tự nhiên bé nhất có 2 chữ số la:10

số các số có 2 chữ số nhỏ hơn 52 là:

(50-10):1+1=41(số)

Bài làm

Số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số là : 10

Các số có hai chữ số nhỏ hơn 52 là :

( 52 - 10 ) : 1 + 1 = 42 ( số )

Vậy có tất cả 42 số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 52

Có tất cả bao nhiêu tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 52?

Câu1:Có bao nhiêusố tự nhiên nhỏ hơn 80?

Câu 2:Có bao nhiêu số tự nhiên có hai chữ số nhỏ hơn 46?

Câu 3:Số tự nhiênnhỏ nhất cóhai chữ số mà biết hiệu của 2 chữ số củanó bằng 5?

Câu 1 :

Ta có dãy số : 0 ; 1 ; 2 ; ... ; 79

Vậy cótất cả : ( 79 - 0 ) : 1 + 1 = 80 ( số ) bé hơn 80

Câu 2 :

Ta có dãy số : 10 ; 11 ; 12 ; ... ; 45

Vậy có tất cả : ( 45 - 10 ) : 1 + 1 = 36 ( số ) có 2 chữ số bé hơn 46

Câu 3 :

Số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số mà hiệu bằng 5 là 16

1) các số tự nhiên nhỏ hơn 80 là:0; 1; 2; ...; 79

Từ 0 đến 79 có 80 số

2) các số tự nhiên có 2 chữ số nhỏ hơn 46 là: 10;11; ...; 45

Từ 10 đến 45 có: 45 - 10 + 1 = 36 số

3) Số đó nhỏ nhất nên chữ số hàng chục nhỏ hơn chữ số hàng đơn vị

Hiệu chữ số hàng đơn vị và hàng chục là 5 nên số đó là 16

Đợi Quản lý on thui -_-