Cleared funds là gì

Dịch Sang Tiếng Việt: cleared fund //

*Chuyên ngành kinh tế
-tiền bù trừ

Cụm Từ Liên Quan :

//