Chọn phương án sai khi nói về điện trường biến thiên và từ trường biến thiên

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về điện trường biến thiên và từ trường biến thiên ?

A. Nếu tại một nơi có từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện điện trường xoáy

B. Điện từ trường là trường có hai thành phần biến thiên theo thời gian, liên quan mật thiết với nhau là điện trường biến thiên và từ trường biến thiên

C. Nếu tại một nơi có điện trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện từ trường xoáy

D. Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn lệch pha nhau π/2

D. Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn lệch pha nhau π/2

Đáp án D

Dao động của điện trường và từ trường trong sóng điện từ luôn cùng pha.