Chọn phát biểu sai khi nói về điện từ trường điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau

Khi nói về điện từ trường, phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường

B. Điện từ trường xuất hiện xung quanh một chỗ có tia lửa điện

C. Nếu tại một nơi có một từ trường biến thiên theo thời gian thì tại nơi đó xuất hiện một điện trường xoáy

D. Nếu tại một nơi có một điện trường không đều thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy

Đáp án D

- Điện trường và từ trường là hai mặt thể hiện khác nhau của một loại trường duy nhất gọi là điện từ trường.

- Nguồn phát sóng điện từ: (còn gọi là chấn tử) rất đa dạng, có thể là bất cứ vật nào tạo ra một điện trường hoặc từ trường biến thiên (tia lửa điện, dây dẫn điện xoay chiều, cầu dao đóng ngắt mạch điện).

- Trong vùng không gian có từ trường biến thiên theo thời gian thì trong vùng đó xuất hiện một điện trường xoáy.

- Tương tự, điện trường biến thiên theo thời gian sẽ làm xuất hiện từ trường. Nên nếu nói tại một nơi có một điện trường "không đều" thì tại nơi đó xuất hiện một từ trường xoáy là không đúng.