Chọn phát biểu sai hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường

Chọn phát biểu saicường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường. trong vật dẫn luôn có điện tích. h?

Chọn phát biểu sai

A.  cường độ điện trường đặc trưng về mặt tác dụng lực của điện trường.

B.  trong vật dẫn luôn có điện tích.

C.  hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng thực hiện công của điện trường

D.  điện trường của điện tích điểm là điện trường đều.

Đáp án   D