Chọn câu tra lời dụng điện trường tĩnh

Chọn câu sai. Tại mỗi điểm trong điện trường tĩnh A. Có duy nhất một véc tơ điện trường. B. Chỉ có thể vẽ được duy nhất một đường sức. C. Có một điện thế xác định. D. Có một giá trị thế năng tĩnh điện xác định.

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

A

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Chọn câu tra lời dụng điện trường tĩnh