Chọn câu sai đường sức của từ trường

Chọn câu sai ? Đường sức của từ trường

A.là những đường cong kín.

B. là những đường cong không kín.

C.là những đường mà tiếp tuyến với nó trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.

D. không cắt nhau.

Đáp án B

Đường sức của từ trường là những đường cong kín hoặc vô hạn ở hai đầu.