Chọn câu sai công của lực điện trường làm đi chuyển

Chọn câu sai. Công của lực điện trường làm dịch chuyển điện tích

A. Phụ thuộc vào hình dạng đường đi.

B. Phụ thuộc vào điện trường.

C. Phụ thuộc vào điện tích dịch chuyển.

D. Phụ thuộc vào hiệu điện thế ở hai đầu đường đi.

Chọn A.

Công của lực điện trường dịch chuyển điện tích không phụ thuộc vào hình dạng.