Cho một số phát biểu sau về các gen trong operon Lac ở E coli có bao nhiêu phát biểu đúng

Cho một số phát biểu sau về các gen trong operon Lac ở E. coli, có bao nhiêu phát biểu đúng
(1) Mỗi gen mã hóa cho một chuỗi pôlipeptit khác nhau.
(2) Mỗi gen đều có một vùng điều hòa nằm ở đầu 3' của mạch mã gốc.
(3) Các gen đều có số lần nhân đôi và phiên mã bằng nhau.
(4) Sự nhân đôi, phiên mã và dịch mã của các gen đều diễn ra trong tế bào chất.
(5) Mỗi gen đều tạo ra 1 phân tử mARN riêng biệt.
  1. 3
  2. 2
  3. 4
  4. 5
Trang chủ Đề thi & kiểm tra Sinh học 30 Đề thi thử THPTQG môn Sinh Học chuẩn cấu trúc có lời giải chi tiết !! Cho một số phát biểu sau về các gen trong...

Cho một số phát biểu sau về các gen trong operon Lac ở E. Coli: (1) Mỗi gen