Cho điện tích điểm Q tại A trong chân không cường độ điện trường tại điểm M cách A một khoảng r là

Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là:


Câu 6111 Thông hiểu

Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Áp dụng công thức tính cường độ điện trường gây ra tại một điểm:

\(E = \frac{F}{{\left| q \right|}} = k\frac{{\left| Q \right|}}{{\varepsilon .{r^2}}}\)

...