cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150v/m

Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150 V/m thì công của lực điện trườn?

Cho điện tích dịch chuyển giữa 2 điểm cố định trong một điện trường đều với cường độ 150 V/m thì công của lực điện trường là 60 mJ. Nếu cường độ điện trường là 200 V/m thì công của lực điện trường dịch chuyển điện tích giữa hai điểm đó là

A.  80 J.

B.  40 J.

C.  40 mJ.

D.  80 mJ.

Đáp án   D \(A_1 = qE_1d\)
\(A_2 = qE_2d\)
\(\Rightarrow \dfrac{A_1}{A_2} = \dfrac{E_1}{E_2}\) hay \(\dfrac{60}{A_2} = \dfrac{150}{200} \Rightarrow A_2 = 80 mJ\)