Cho các môi trường sau: chất khí, chất lỏng, chất rắn và chân không sóng âm truyền nhanh nhất trong

Cho các môi trường sau: chất khí, chất lỏng, chất rắn và chân không. Sóng âm truyền nhanh nhất trong

Cho các môi trường sau: chất khí, chất lỏng, chất rắn và chân không. Sóng âm truyền nhanh nhất trong

A.  chất rắn.

B.  chân không.

C.  chất khí.

D.  chất lỏng.

Đáp án   A