Cho các bộ phận sau đây 1 co ngón tay

Giới thiệu về cuốn sách này

12/02/2020 15,636

A. Thụ quan đau ở da → sợi vận động của dây thần kinh tuỷ → tuỷ sống → sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ → các cơ ngón tay.

B. Thụ quan đau ở da → sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ → tuỷ sống → các cơ ngón tay.

C. Thụ quan đau ở da → sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ → tuỷ sống → sợi vận động của dây thần kinh tuỷ → các cơ ngón tay.

Đáp án chính xác

D. Thụ quan đau ở da → tuỷ sống → sợi vận động của dây thần kinh tuỷ → các cơ ngón tay.

Câu hỏi trong đề:   Ôn tập Sinh học 11 mức độ vận dụng, vận dụng cao !!

Đáp án C

Cho các bộ phận sau đây 1 co ngón tay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân 3 lần cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 1 nhân cực.

B. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → mỗi đại bào tử nguyên phân 3 lần cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

C. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân 3 lần cho túi phôi chứa 2 tế bào đối cực, 3 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

D. Tế bào mẹ của noãn giảm phân cho 4 đại bào tử → 1 đại bào tử sống sót nguyên phân 3 lần cho túi phôi chứa 3 tế bào đối cực, 2 tế bào kèm, 1 tế bào trứng, 2 nhân cực.

Xem đáp án » 12/02/2020 15,257

Cung phản xạ “co ngón tay của người” thực hiện theo trật tự nào?

A. Thụ quan đau ở da → sợi vận động của dây thần kinh tuỷ → tuỷ sống → sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ → các cơ ngón tay.

B. Thụ quan đau ở da → sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ → tuỷ sống → các cơ ngón tay

C. Thụ quan đau ở da → sợi cảm giác của dây thần kinh tuỷ → tuỷ sống → sợi vận động của dây thần kinh tuỷ → các cơ ngón tay.

Đáp án chính xác

D. Thụ quan đau ở da → tuỷ sống → sợi vận động của dây thần kinh tuỷ → các cơ ngón tay.

Xem lời giải

Cho các bộ phận sau đây 1 co ngón tay

ST Dhafi Quiz

Find Answers To Your Multiple Choice Questions (MCQ) Easily at st.dhafi.link. with Accurate Answer. >>


Cho các bộ phận sau đây 1 co ngón tay

This is a List of Available Answers Options :

  1. A. 5 → 3 → 6 → 2 → 4 →1
  2. C. 5 → 4 → 6 → 2 → 3 → 1
  3. D. 5 → 4 → 2 → 3 → 1
  4. B. 5 → 3 → 2 → 4 → 1 → 6 


The best answer is C. D. 5 → 4 → 2 → 3 → 1.

Reported from teachers around the world. The correct answer to ❝Câu 18: Cho các bộ phận sau đây: 1. Cơ ngón tay                                   4. Dây thần kinh cảm giác2. Tủy sống                                        5. Thụ quan ở tay3. Dây thần kinh vận động                 6. Hành nãoTrật tự các bộ phận tham gia vào cung phản xạ co ngón tay khi bị vật nhọn đâm là: ❞ question is C. D. 5 → 4 → 2 → 3 → 1.
I Recommend you to read the next question and answer, Namely Điều không đúng với đặc điểm phản xạ có điều kiện là with very accurate answers.

Click to See Answer

ST Dhafi Quiz Is an online learning educational site to provide assistance and insight to students who are in the learning stage. they will be able to easily find answers to questions at school.We strive to publish Encyclopedia quizzes that are useful for students. All facilities here are 100% Free. Hopefully, Our site can be very useful for you. Thank you for visiting.

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Cho các bộ phận sau đây 1 co ngón tay