Cho 2 điện tích q1, q2 đặt cách nhau 15cm

Cho hai điện tích q1 và q2 đặt cách nhau 15 cm trong không khí, lực tác dụng giữa chúng là F. Khi đặt chúng trong dầu thì lực này còn bằng F/2,25. Để lực tác dụng vẫn là F thì cần phải dịch chuyển chúng lại một đoạn là

A. 5 cm

B.10 cm

C.6 cm

D.8 cm

Đáp án A