Ch3cho gọi là gì

  • Câu hỏi:

Tên gọi của hợp chất CH3CHO là: YOMEDIA

  • A. axit axetic.
  • B. etanol.
  • C. anđehit fomic.
  • D. anđehit axetic.

Lời giải tham khảo:

Đáp án đúng: C Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải ADSENSE