Cartoon đọc là gì

Từ:                                 cartoon                             /kɑ:'tu:n/

danh từ

tranh đả kích, tranh biếm hoạ ((thường) về chính trị)

trang tranh đả kích; trang tranh vui

(hội họa) bản hình mẫu

động từ

vẽ tranh đả kích, vẽ tranh biếm hoạ

Từ gần giống                                                                                    cartoonist                                                                                                            animated cartoon