Careless nghĩa là gì

Từ:                                 careless                             /'keəlis/

tính từ

không để ý, không lưu ý, không chú ý, sơ ý, không cẩn thận, cẩu thả; không chính xác

he is careless to (about) the kind of clothers he wears

anh ta không chú ý đến quần áo mình mặc

a careless driver

người lái xe cẩu thả                                                                                                     ví dụ khác

a careless mistake

một lỗi do sơ ý

to be careless of hardship

không để ý tới gian khổ

vô tư, không lo nghĩ

Từ gần giống                                                                                    carelessness