Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường không phụ thuộc vào yếu tố nào sau dây

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường của dòng điện phụ thuộc vào những yếu tố nào?

- Cảm ứng từ tại một điểm:

+ Tỉ lệ với cường độ dòng điện I gây ra từ trường;

+ Phụ thuộc dạng hình học của dây dẫn;

+ Phụ thuộc vào vị trí của điểm đang xét;

+ Phụ thuộc vào môi trường xung quanh.