Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường cùng hướng với hướng của từ trường tại điểm đó

Cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường

A. cùng hướng với hướng của từ trường tại điểm đó

B. cùng hướng với lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện đặt tại điểm đó

C. có độ lớn tỉ lệ nghịch với độ lớn của lực từ tác dụng lên phần tử dòng điện đặt tạo điểm đó

D. có độ lớn tỉ lệ với cường độ của phần tử dòng điện đặt tại điểm đó

Đáp án A

Tại mỗi điểm trong không gian có từ trường xác định một véctơ cảm ứng từ                     luôn cóhướng trùng với hướng của từ trường