Các nguyên tố na mg al si p s cl ar thuộc chu kì 3. lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa

Các nguyên tố Na Mg Al Si P S Cl Ar thuộc chu kỳ 3 lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa là bao nhiêu

Những câu hỏi liên quan

Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar thuộc chu kì 3

Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa là

A. 3.     B. 10

C. 8.     D. 20

Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si,... thuộc chu kì 3 thì lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa là:

A. 3

B. 10

C. 8

D. 20.

Hãy viết cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố thuộc chu kì 3.

Na (Z = 11), Mg (Z = 12), Al (Z = 13), Si (Z = 14), P (Z = 15), S (Z = 16), C1 (Z = 17).

Các nguyên tố Li, Be, B, C, N, O, F, Ne thuộc chu kì 2. Hỏi lớp electron ngoài cùng là lớp nào, có tối đa bao nhiêu electron ?

Các nguyên tố hịđro (H) và heli (He) thuộc chu kì 1. Hỏi các nguyên tử H và He có mấy lớp electron và lớp electron ngoài cùng có tối đa bao nhiêu electron ?

(1) Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố nhóm s

(3) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong một nhóm A biến đổi một cách không tuần hoàn

(5) Nhóm VIIIA là nhóm khí hiếm

Số phát biểu đúng là:

A. 5   

B. 2   

C. 3   

D. 4

(1) Các nguyên tố nhóm A trong bảng tuần hoàn là các nguyên tố nhóm s

(3) Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử các nguyên tố trong một nhóm A biến đổi một cách không tuần hoàn

(5) Nhóm VIIIA là nhóm khí hiếm

Số phát biểu đúng là

A.5.                       

B. 2.                       

C. 3.                       

D. 4.

Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar thuộc chu kì 3
Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa là. Bài 2.1 trang 16 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 – BÀI 7. BẲNG TUẦN HOÀN VÀ CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC

Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar thuộc chu kì 3Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa là

A. 3.                         B. 10                  

C. 8.                          D. 20

Các nguyên tố na mg al si p s cl ar thuộc chu kì 3. lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa

Đáp án đúng là C, lớp electron ngoài cùng có tối đa 8 electron.

Các nguyên tố Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar thuộc chu kì 3. Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa là: