Các đường sức từ của từ trường đều

Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường

A. song song.

B. thẳng song song

C. thẳng.

D. Thẳng song song và cách đều nhau.

Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường thẳng song song và cách đều nhau.

Đáp án D

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết Các đường sức từ của từ trường đều